Testamente

Testamente är en juridisk handling i vilken en person kan bestämma hur det han äger ska fördelas efter hans död. Vissa krav måste uppfyllas för att ett testamente ska vara giltigt. Testator – som den kallas som skriver testamentet – måste ha fyllt arton år.

Vidare ska testamentet upprättas skriftligt med två samtidigt närvarande vittnen som inte får vara släkt med testatorn. Dessa ska även intyga att testatorn är vid fullt och sunt förstånd, att upprättandet sker av fri vilja samt att handlingen är ett testamente. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet.
Testamentet upphör att gälla genom att testatorn river testamentet eller på annat sätt förklarar handlingen ogiltig.

Ni kan med fullt förtroende överlämna dessa uppdrag till begravningsbyrån då vi har den utbildning som krävs och stor erfarenhet av att handlägga dessa ärenden.

Läs mer om